Református templom
Duna
Római út

DUNAALMÁSI HÍRADÓ


tovább...

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ONLINE


tovább...

RENDEZVÉNYEK

Főoldal

Óvodai beíratás a 2016/2017-os nevelési évre

Óvodai beíratás a 2016/2017-os nevelési évre
A 2016/2017-es nevelési évre az óvodai beíratás 2016. április 18-tól április 22-ig lesz.

 

ÓVODAI BEIRATÁS

KÉK DUNA ÓVODA, DUNAALMÁS

Dunaalmás Község Önkormányzata értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évre az óvodai beíratás
2016. április 18-tól április 22-ig lesz, naponta 8 órától - 15 óra 30 percig.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártyára) Óvodába az a gyermek iratható be, aki a harmadik életévét 2017. március 31-ig betölti, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodában biztosított. A gyermek csak egy óvodába iratható be.
Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-jén kezdődik, és 2017. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 27-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.
A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 2016. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, 2016. szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni.
Ebből adódóan – a családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével - minden hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, amennyiben óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
A gyermek bölcsődében maradhat annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, amennyiben a bölcsőde orvosa nem javasolja az óvodai elhelyezést.
A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2016. április 26-ig a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.
A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2016. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (Dunaalmási Kirendeltség, 2545 Dunaalmás, Almási u.32. ).

Dunaalmás, 2016.március 28.
Dunaalmás Község Önkormányzata

Bejelentkezés