Református templom
Duna
Római út

DUNAALMÁSI HÍRADÓ


tovább...

Magyar Falu Program

Főoldal

Óvodai beiratás

ÓVODAI BEIRATÁS

 

KÉK DUNA ÓVODA, DUNAALMÁS

 

Dunaalmás Község Önkormányzata értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beíratás 2021. április 20-tól április 21-ig lesz, 8 órától - 13 óra 30 percig.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártyára).


Óvodába kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig betölti.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodában biztosított. A gyermek csak egy óvodába iratható be.

Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1-jén kezdődik, és 2022. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

 

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2021. május 21-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus

úton értesítse az óvodavezető.


A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 2021. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, 2021. szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni.

Ebből adódóan – a családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével - minden hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.


A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2021. április 20-ig köteles arról írásban értesíteni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Dunaalmási Kirendeltségét (2545 Dunaalmás, Almási u. 32.).

 

                                               Dunaalmás Község Önkormányzata

 

 

Bejelentkezés