Református templom
Duna
Római út

DUNAALMÁSI HÍRADÓ


tovább...

Magyar Falu Program

Főoldal

2.5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke,

Közszolgáltatások - Községüzemeltetés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

Köztemetők kialakítása és fenntartása

- 1999. évi XLIII. törvény temetőkről és a temetkezésről. 

 Dunaalmás Községben található temetők egyházi temetők (református és katolikus). Fenntartója az önkormányzat temető használati szerződés alapján, ami alapján a református temető köztemetési célokat is szolgál.

A ravatalozó és a kapuk kulcsa a Tatai Közös Önkormányzat Dunaalmási Kirendeltségén (2545 Dunaalmás, Almási u. 32.) érhető el.

 

Közvilágításról való gondoskodás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Dunaalmás Község Önkormányzata a tulajdonában lévő közvilágítási lámpatestek javítását, karbantartását vállalkozó útján látja el.

Vállalkozó: Fény-Sport Lux Kft.

Telefonszám: 06-34/450-012/2. mellék Dunárné Németh Renáta

A közvilágítási hálózaton egy időben keletkezett, több lámpatestre kiterjedő szakaszhibák javítása az áramszolgáltató E.ON Zrt feladata.

Bejelentési címek: Tel: 06 80 200-636; e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

LINK: https://www.eon.hu/hu/lakossagi/elerhetosegek/kozvilagitas-hibabejelente...

A közvilágítási hibák, a jellegüktől függetlenül bejelenthetők a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén a 06 34 450 012/2 mellék telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása

A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII.15.) Korm. rendelet 1. §-a szerint kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.

 • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
 • Kéményseprő Ipari Tevékenységet Ellátó Igazgató-Helyettesi Szervezet

http://www.katasztrofavedelem.hu/

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

 

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

A közparkok, közterületek, játszóterek üzemeltetését Dunaalmás Község Önkormányzata végzi.

 

Fakivágás bejelentése

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján, a közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi

Benyújtani a Korm. rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy egyéb, a jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel ellátott kérelemben lehet.

Fakivágás bejelentése kérelem 

 

Parlagfű és gyomos területek bejelentése

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.)- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

A Vhr. 3. § (1) bekezdése alapján a helyszíni ellenőrzést

            -külterületen az ingatlanügyi hatóság,

            -belterületen a jegyző végzi.

Tatai Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Elérhetőségek:

 • Cím: 2890 Tata Ady E. u. 34.
 • Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/tatai-jarasi-hiv...
 • Telefon: (34)795-036
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Vhr. 1. § (1) bekezdés alapján:

 • külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 • belterületen a jegyző (kivéve, ha az önkormányzat a földhasználó)

rendeli el a közérdekű védekezést.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Elérhetőségek:

 • Cím: 2890 Tata, Új út 17.
 • Telefon: 34/586-820,
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7-2017. (VI:30.) önkormányzati rendelete az ingatlanok tisztántartásáról 

 

Gépjárművek parkolásának biztosítása

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az országos településrendezési és építési követelményekről 42. § és a hozzá tartozó 4. sz. melléklet

 

Helyi közutak

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kktv)

A törvény célja, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek, az abban résztvevő személyek és szervezetek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározásával elősegítse a közúti személy- és áruszállítási szükségletek kielégítését, a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő korszerű járműállomány és közúthálózat kialakítását, működését, a közutak védelmét.

A Kktv 8. § (1) a) pontja alapján állami és önkormányzati feladatok:

1. a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése,

2. a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása,

3. a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése;

c) pontja alapján önkormányzati feladat a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítása.

Kktv 9. § 2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról, így különösen

 1. a gyalogos-átkelőhelyek megvilágításáról a település belterületén,
 2. a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút, kerékpárút és gyalogos felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről és fenntartásáról, valamint
 3. a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelőhely és a kizárólag kerékpárosok közlekedését szolgáló vasúti átjárók létesítéséről és fenntartásáról.

Kktv. 15/A. § (1) Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között

 1. a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat rendeletében, valamint
 2. az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a Kormány rendeletében kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.

 Dunaalmás Község Önkormányzata ilyen területet nem határozott meg.

Kktv, 31. § (1) A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek. Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk határozzák meg.

(2) A helyi önkormányzat - ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz - az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig - a rendeletében meghatározott módon - útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 92.§ (10) bek. c) pontja határozta meg a jegyző közútkezelői szerepkörét 2012. december 31-ig.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény - a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 12. § (3) bekezdése szerint - 2013. 01. 01. napjával kiegészült a 46. §-sal, melyben a közút kezelőjeként ez eddigiektől eltérően a jegyző személye helyett a helyi önkormányzat képviselő-testületét határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésének 2013. 01. 01. napjával hatályba lépő rendelkezése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházza át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

A közutak üzemeltetése a közúti forgalom biztonságos és kulturált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő rendszeres, illetve eseti közútkezelői beavatkozások összessége.

Szakmai hátterét a a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet adja meg.

A Kkt. értelmében a közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen.

Ennek érdekében:

 • a helyi közutakat a közút kezelőjének közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania;
 • a közút kezelője a helyi közútnak a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, vagy a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani;
 • a közút kezelőjének a helyi közutakat tisztán kell tartania. (A közút tisztántartása magában foglalja a közút tisztítását - ideértve a hulladék eltávolítását is -, a közútról a hó eltakarítását, továbbá az út síkossága elleni védekezést.

Dunaalmás Község Önkormányzata a település közutjain a fenntartási és üzemeltetési feladatokat önállóan vagy eseti megbízással vállalkozó útján látja el.

 

A közúthálózat fejlesztése a Képviselő-testület döntése alapján történik. A tervezés, engedélyeztetés után a kivitelezési munkákra a közbeszerzés keretében a nyertes vállalkozóval kötünk szerződést, a műszaki ellenőri feladatokat

a Partner Mérnöki Iroda Kft. látja el szerződés alapján.

 

Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete az ingatlanok tisztántartásáról szóló 7/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz begyüjtéséről szóló 11/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaalmás Község területén a lakossági szilárd hulladék elszállítását az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

Elérhetőség:

Cím:                      2800 Tatabánya, Fő tér 18/E

Tel:                        34/600-700/2-es mellék

E-mail:                  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Dunaalmás Község Önkormányzata a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés alapján a településről a települési folyékony hulladékot a Bazsika Trans Kft. gyűjti be és szállítja el.

Elérhetőség:

Cím:                      Székhely: 2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104.

Tel:                       20/ 964 17 97

E-mail:                   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11-2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz begyűjtéséről

 

Helyi környezet- és természetvédelem

 Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2-2019.évi (II.5.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Állategészségügyi szolgáltatás

Dunaalmás területén a gyepmesteri-állatmentési tevékenységet az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft látja el. Tatán a gyepmester havi egy alkalommal végzi a tevékenységet. Tel: 06 30 267 5537. A közterületen befogott ebeket a gyepmester a székesfehérvári telephelyre szállítja. Az ebeket a telephely csak a hivatal igazolásának bemutatása, illetve az addig felmerült költségek pl. ellátás, védőoltás, transponder (chip) megtérítése után adja vissza a tulajdonosnak.

Székesfehérvári állatkórház

Nyitva: H-P.: 8-20-ig, Szombat: 8-12-ig

Egyéb időpontokban ügyelet, non stop nyitva tartással.

Állatkórházi ügyelet:

+36-22/330-754 vagy +36-30/400-2117

Állatmentő 06:00 - 18:00-ig.

Vidéken: +36-30/215-8100

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Eb összeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, melyet a vonatkozó felhívás szerinti nyilatkozaton tehet meg.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Szükséges mellékletek, okiratok (Nyilatkozat a tulajdonossal, az ebtartóval, illetve az ebbel kapcsolatos adatokról.)

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg:

 • személyesen
 • postai úton a Dunaalmás Község Önkormányzata “Ebnyilvántartás” 2545 Dunaalmás Almási u. 32. címre
 • elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól!

Beszerezhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén (2545 Dunaalmás, Almási u. 32.), valamint letölthető a www.dunaalmas.hu honlapról.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati hivatal munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

 

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Fúrt vagy ásott kutak (vízilétesítmények) létesítése, fennmaradásának engedélyezése.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról.

A törvény 28/A. § (1) bekezdés értelmében a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

A jegyző a Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása körében helyi vízgazdálkodási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le.

Amennyiben

- nem érint karszt- vagy rétegvizet,

- 500 m3/év víz igénybevétel alatti,

- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,

- magánszemély a kérelmező,

- a kút háztartási igények (pl. locsolás) és / vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja,

- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

A kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége kirendeltség-vezetője részére kell benyújtani írásban. Az eljárásról további információ Dunárné Németh Renátánál kérhető a 06-34/450-012/2 melléken vagy személyesen ügyfélfogadási időben Dunaalmás, Almási u. 32. szám alatt.

 

A vizek kártétele elleni védekezés, belvízvédelem.

A nyitott árkok karbantartásával, vízelvezetésekkel kapcsolatos bejelentéseket Dunaalmás Község Önkormányzatánál lehet megtenni.

 

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1b).

2022. éves gyűjtési napok-Dunaalmás

                 
 
       

Település

Hulladék típusa:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Dunaalmás

szelektív

6

10

10

14

12

16

14

11

15

13

17

15

zöldhulladék

13, 20

3

3

7, 21

5, 19

2, 23

7, 21

4, 18

8, 22

6, 20

10, 24

 

                           

 

 

Víziközmű-szolgáltatás

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.). Víziközmű Szolgáltató: Északdunántúli Vízmű Zrt. Tatabánya-Tata Vízmű Üzem

Elérhetőségek:

 • Üzemvezető: Dorogi László
 • Műszaki vezető (víz): Kiss Béla
 • Műszaki vezető (szennyvíz): Körmendi Éva 34/482-891
 • Honlap: www.edv.hu
 • Hibabejelentés (ingyenes): +36/80/426-426
 • Ügyfélkapcsolat: Tata, Dobroszláv út 6.;  tel:+36/80/555-222
 • Ügyfélkapcsolati területi vezető: Dalmadiné Ölveczky Beáta

 

Közszolgáltatások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33.§ és 37.§-ai és 1. melléklete alapján a közfeladatot ellátó szerv a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket a honlapján közzéteszi. Dunaalmás Község Önkormányzata a fenti kötelezettségének az alábbiakban kíván eleget tenni.

Háziorvosi ellátás:

Dr. Fekete Erika háziorvos: (34) 451-741

2544 Neszmély Semmelweis tér 2.

Fogászati ellátás:

Dr. Bikfalvi István fogorvos

2544 Neszmély Semmelweis tér 2.

06 30 607 3278

Védőnői ellátás:

Borbélyné Gál Gabriella védőnő

2544 Neszmély Semmelweis tér 2.

+36302248395

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Központi orvosi ügyelet

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást külső szolgáltató (Inter Ambulance Zrt.) bevonásával – Tata Város Önkormányzata fenntartásában működő Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény szakmai együttműködésével – biztosítja. Az ügyeleti szolgálat során a tatai járáshoz tartozó önkormányzatok lakossága részére a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, szabad-, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig biztosított - a mentőszolgálathoz kapcsolt - sürgősségi orvosi ellátás.

A rendelés helye: 2890 Tata, Fürdő u. 19.

Telefon: 104 vagy 112

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A rendelés ideje:   hétfő-péntek 16.00 – 8.00

      hétvégén és ünnepnapokon 8.00 – másnap 8.00

A gyermekek ügyeleti ellátása június elsejétől a felnőtt ügyelet keretében történik, és a teljes ügyeleti időtartamra kiterjed. Az ügyeleti ellátásban mentő szakápolói végzettséggel rendelkező gépkocsivezetők segítik az ügyeletes orvos munkáját, ami így hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátást tesz lehetővé.

 

 Óvodai ellátás:

Dunaalmás Község Önkormányzata az óvodai nevelési feladatot saját óvoda fenntartásával látja el.

Kék Duna Óvoda

2545 Dunaalmás, Csokonai út 36.

Telefon: 34/450-422

Fax: 34/450-422

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vezető: Maraszin Mónika

 

Általános Iskola:

 

A Dunaalmási Csokonai Általános Iskola fenntartója a Tankerület.

2545 Dunaalmás, Csokonai út 22.

Telefon: 34/450-019

Fax: 34/450-019

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap

Igazgató: Horváth Anikó

Igazgatóhelyettes: Kalmár Zsuzsanna

Iskolatitkár: Buray Johanna

 

Csokonai Művelődési Ház és Lenhardt György Községi Könyvtár:

2545 Dunaalmás Almási u. 86.

 Telefon: 34/444-875

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK

2/2017.(II.24.) ÖR.

a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglalt gyermekjóléti feladatait egyrészt bölcsőde fenntartásával, valamint a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központján keresztül látja.

Csillagsziget Bölcsőde

Cím: 2890 Tata, Új u. 14/A

Bölcsődevezető: Fekete Éva

Tel.: 587-093

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az önkormányzat saját bölcsőde fenntartásán kívül ellátási szerződést kötött a Juniorka Alapítvánnyal, így az alapítvány fenntartásában működő Juniorka Bölcsőde is részt vesz az önkormányzati feladatellátásban.

Juniorka Bölcsőde

intézményvezető: Valakovics Józsefné

2890 Tata, Bacsó B. u. 66/1

Telefonszám: +36 34 382 407

E-mail: bolcsode kukac juniorka pont hu

Honlap: www.juniorkabolcsode.hu

 

Szociális Alapellátó Intézmény

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető: Németh-Zwickl Nikoletta

intézményegység vezető: Kőszegi Dóra

2890 Tata, Deák F. u. 5.

Telefonszám: +36 34 586 328

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK

4/2015.(II.27.) ÖR.

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól

A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt szociális alapszolgáltatásokat és szakellátásokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott intézmények biztosítják:

 

Szociális Alapellátó Intézmény

intézményvezető: Németh-Zwickl Nikoletta

2890 Tata, Deák F. u. 5.

Telefonszám: +36 34 586 328

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:

Az intézmény intézményfenntartó társulás formájában, a kistérség tíz településére vonatkozóan látja el a következő szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatokat, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát:

 • étkeztetés (Tata és Dunaszentmiklós)
 • házi segítségnyújtás,
 • családsegítés,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • közösségi ellátások (pszichiátriai betegek részére),
 • támogató szolgáltatás,
 • nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok).
 • hajléktalanok éjjeli menedékhelye
 • gyermekjóléti szolgálat.

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

intézményvezető: Turza Károly

2890 Tata, Fényes fasor 2.

Telefonszám: +36 34 586 660

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:

Feladata: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása és demens betegek bentlakásos ellátása.

Egységei:    I. sz. Idősek Otthona:        Tata, Fényes fasor 2.

 1. sz. Idősek Otthona:       Tata, Kocsi utca 11.

Engedélyezett férőhelyek száma:

                   Tata, Fényes fasor 2.                       97 fő

                   Tata, Kocsi utca 11.                         59 fő

                                    Összesen                     156 fő

 

 

 

Bejelentkezés